Košík je prázdný

Právní doložka, copyright

Copyright a autorská práva

Server naturshop.cz je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály, texty i fotografie jsou majetkem provozovatele. Provozovatelem serveru je pan Marek Červenka. Všechna jeho práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky, texty ani další části serveru www.naturshop.cz), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez předchozího písemného výslovného souhlasu provozovatele serveru. Názvy a označení zboží nebo části textů mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků nebo provozovatele serveru. Obchodní známka Naturshop.cz je registrovanou obchodní známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Bez předchozího souhlasu naturshop.cz, je zakázána jakákoliv další publikace.

Kopírováním, zveřejněním a šířením odborných textů nebo fotografií ze serveru www.naturshop.cz (či námi provozovaných serverů) bez souhlasu majitele autorských práv se můžete vystavit následným právním a trestně právním důsledkům (§150 a §152) takového nezákonného jednání. V případě zjištění porušení nebo zneužití našich autorských práv k našim odborným textům nebo fotografiím nebudeme váhat využít veškeré právní a trestně právní kroky dle platné judikatury, práv k ochranné známce, našich autorských a majetkových práv včetně požadování náhrady vzniklé škody takovouto nezákonnou trestnou činností a to i soudní cestou. Kopírováním textů se také vystavujte riziku postihu dle § 33 zákona o přestupcích 200/1992 Sb. včetně sankcí.

Informace o ochraně našich autorských práv můžete získat i na stránce Naturshop.cz chrání svoje autorská práva

Pokud chcete použít některé odborné články nebo fotografie ze serveru www.naturshop.cz k další reprodukci nebo pro svůj web je nutné nejdříve získat souhlas majitele. V této záležitosti nás můžete předem kontaktovat

Odpovědnost za informace

  • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod vzniklých použitím informací získaných prostřednictvím provozovaného serveru NATURSHOP.CZ
  • Provozovatel serveru se výslovně zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby uvedené na serveru
  • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění
  • Veškeré informace uvedené na serveru naturshop.cz slouží výhradně jako nezávazný alternativní zdroj informací o drahých kamenech a jejich účincích. Provozovatel stránek nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících ze získaných informací na serveru naturshop.cz. V žádném případě informace získané z tohoto serveru nenahrazují lékařskou péči.
  • Provozovatel serveru nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
  • Prodávající (provozovatel) nenese žádnou zodpovědnost za újmy způsobené užíváním výrobků zakoupených na našich webových stránkách.