Košík je prázdný

Reklamace a vrácení zboží

Chcete vrátit zboží bez udání důvodu do 14ti dnů?

pokud vám zboží z jakéhokoliv důvodu, který nám nemusíte vůbec sdělovat nevyhovuje, můžete ho vrátit v zákonné lhůtě 14ti dnů na tuto adresu:

Marek Červenka
Naturshop.cz
Koterovská 351/20
326 00 Plzeň
tel: 731171714 (tel.nutno uvést)

Upozorňujeme, že při odeslaní zásilky a pro řádné doručení je nutné uvést pro doručovatele náš telefonní kontakt: 731171714 v opačném případě nám nemusí být zásilka doručena!!!

Pokud vracíte zboží bez udání důvodu, pak budeme nezbytně potřebovat číslo běžného účtu, kam budeme vracet peníze. Proto nezapomeňte vyplnit tento formulář pro odstoupení od smlouvy a přiložit ho do zásilky společně s vráceným nepoužitým zbožím. Vyplňte všechny údaje, především jasně čitelné číslo běžného účtu, kam chcete vrátit hotovost. Hotovost vrátíme zpět na váš účet dle zákonných povinností.

Na jakou adresu zasílat reklamaci?

reklamované zboží zasílejte na adresu uvedenou na faktuře tj:

Marek Červenka
Naturshop.cz
Koterovská 351/20
326 00 Plzeň
tel:731171714 (tel.nutno uvést)

nezapomeňte vyplnit jasně tento formulář o reklamaci a přiložit ho do zásilky společně s reklamovaným zbožím. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, jsme plátci DPH.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že zboží má porušený obal, či zboží je např: poničené přepravou, rozbité apod. musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce a tím zboží nepřevzít. Pouze tak může být reklamace poničeného zboží dopravou uznána. V případě, že kupující nezkontroluje obsah zásilky přímo při převzetí u dopravce, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána.

NATURSHOP.CZ expeduje pouze zboží v řádné kvalitě a nikoliv vadné či jakýmkoliv způsobem poškozené. K možnému poškození zboží tudíž může dojít pouze při přepravě a proto je nutné zásilku zkontrolovat přímo při převzetí u přepravce. Povinností kupujícího je taktéž bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných skrytých závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží řeší (viz Obchodní podmínky).

Reklamační řád

Naturshop.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu nebo prostřednictvím pošty. Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod 2 reklamačního řádu. Reklamace se nevztahuje na poškozené zboží nevhodným používáním (např: úmyslným přetžením, rozbitím, nevhodnou manipulací atd). V případě poničeného obalu zboží při převzetí balíku, je nutné reklamaci uplatnit u přepravce a to ihned po převzetí.

Při podání reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v kompletním stavu jak bylo dodáno (tj. např. u vypadlých drahých kamenů včetně těchto kamenů), kopii prodejního dokladu (faktury) - při nesplnění těchto podmínek nemusí být reklamace uznána. Budeme velmi rádi, pokud přiložíte i stručný popis závady a jak k ní došlo, abychom mohli reklamaci co možná nejdříve vyřídit a posoudit. Reklamace je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu uvedenou na faktuře. Reklamované zboží pečlivě zabalte (protinárazový obal, popř. krabička atd.), aby nedošlo k poškození při přepravě. Reklamaci může vyřídit i jiný e-shop provozovaný prodávajícím za dodržení všech zákonných podmínek.

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím v rozporu s návodem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, působením chemikálií či jinými vnějšími vlivy. Reklamace se nevztahuje na zničené zboží dodané v nekompletním stavu prodávajícímu, či jinak mechanicky poničené nevhodným užíváním (např.odřené, ohnuté, přetržené atd.) Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, opravu, případně vrácení peněz.

 • Prodávající odpovídá pouze za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době.
 • Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí věci kupujícím.
 • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího nejlépe předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu.
 • Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením v rozporu s návodem k užití nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou).
 • Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30ti dnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu.
 • Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit.
 • V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
 • Jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu.
 • Po uplynutí 2 leté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.
 • Práva z vadného plnění nelze převádět třetím osobám